Wybory książek

Organizator:

Patronat honorowy:

Przebieg

Zadaniem ucznia było podanie maksymalnie trzech tytułów najciekawszych (jego zdaniem) książek, które czytał w ciągu ostatnich dwóch lat.

Organizację Ogólnopolskich Wyborów Książek na terenie większości szkół koordynowały biblioteki szkolne, a personalnie – nauczyciele bibliotekarze. W wielu szkołach znaczącego wsparcia udzielili inni nauczyciele (głównie języka polskiego, historii, WOS), świetlice szkolne, a także dyrektorzy szkół i rodzice.

Z satysfakcją należy podkreślić niezwykle aktywne uczestnictwo uczniów z bardziej lub mniej sformalizowanych grup skupionych wokół bibliotek, kół zainteresowań, także samorządów uczniowskich, które często (zwłaszcza w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych) brały na siebie całość prac związanych z organizacją wyborów – od promocji, poprzez przeprowadzenie wyborów, aż do podliczenia głosów i upowszechnienia wyników.

W sprawozdaniach z wyborów podkreśla się bardzo pozytywną, niekiedy wręcz entuzjastyczną reakcję uczniów na fakt, że ktoś pyta ich o opinię, że traktuje podmiotowo, że nie narzuca odpowiedzi, że ich wybory nie są w żaden sposób oceniane.

Zainteresowanie i uznanie uczniów wzbudziła sama konwencja tajnych wyborów, zorganizowanych na wzór „prawdziwych” wyborów – bardzo często ze wszystkimi ich atrybutami (specjalne lokale wyborcze, urny, komisje wyborcze, kabiny do tajnego głosowania, listy wyborców, karty do głosowania).

Wybory w szkołach poprzedziły kampanie informacyjne, dotyczące zarówno samej akcji wyborów książek, jak również zasad demokracji i wyborów w ogóle. Wykorzystywano specjalnie na tę okazję przygotowane przez uczniów informacje wizualne (plakaty, gazetki ścienne), szkolne media (prasa, radiowęzły, TV), strony internetowe, media społecznościowe. Przygotowywano filmy i prezentacje promocyjne i instruktażowe. Wyborom towarzyszyły różnorodne przedsięwzięcia, np.: inscenizacje, wystawy, dyskusje, konkursy, prezentacje książek. Nauczyciele odczytywali w klasach komunikaty, wybory bywały tematem szkolnych apeli. W wielu szkołach przeprowadzono specjalne zajęcia na lekcjach wychowawczych, lekcjach WOS lub historii. W młodszych klasach szkół podstawowych współpracowano z rodzicami, świetlicami szkolnymi.

W szkołach wybierano najczęściej dwa sposoby przeprowadzenia głosowania: stałe komisje wyborcze (poszczególne klasy przychodziły do lokalu wyborczego, gdzie pod nadzorem komisji wyborczej oddawały głosy na przygotowanych wcześniej kartach do głosowania); ruchome komisje wyborcze (zbierały głosy, przychodząc do klas). W niektórych szkołach zastosowano system mieszany.

W niektórych szkołach Wybory Książek połączono z wyborami do samorządu uczniów lub innymi przedsięwzięciami (np. Walentynki, pierwszy dzień wiosny).

Po zliczeniu głosów komisje sporządzały protokoły, które w postaci list rankingowych książek pojawiały się na tablicach ogłoszeń, stronach internetowych szkół.